OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov


Hotel Garni*, Kukučínova 209/24, Považská Bystrica, 01701   (ďalej len ako "Hotel"),

prevádzkuje spoločnosť  GARNI HOTELS s.r.o. Galvaniho 14/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31 103 651,IČ DPH: SK2020383101 ďalej len ako "Prevádzkovateľ".

Prevádzkovateľ
zabezpečuje ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018 v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako "Nariadenie") a so zákonom
č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "Zákon").

Týmto Vás ubezpečujeme, že Prevádzkovateľ prijal príslušné technické, organizačné a
personálne opatrenia v súlade s Nariadením a Zákonom s cieľom zabezpečiť
maximálnu ochranu Vašich osobných údajov.

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

Na základe

Nariadenia a Zákona je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutým osobám
transparentným a prehľadným spôsobom informácie o spracúvaní ich osobných
údajov.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Totožnosť Prevádzkovateľa: GARNI HOTELS s.r.o. Galvaniho 14/D, 821 01 Bratislava, IČO:31 103 651,   IČ DPH: SK2020383101 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109921/B

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: GARNI
HOTELS s.r.o. Galvaniho 14/D, 821 01 Bratislava,

Prevádzka: Hotel GARNI *,  Kukučínova 209/24, Považská Bystrica 01701                                                              

Tel.: 00421/42 432 59 33, 00421/903 622 292, www.hotelgarni.sk

IS Hoteloví hostia:

Účel spracúvania:

Plnenie povinnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov pri poskytovaní
ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb, najmä vedenie evidencie
ubytovaných

Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

·       
Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené
osoby našich sprostredkovateľov

·        
Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä
štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v
prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

·        
Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory areálu spoločnosti kamerovým systémom len
za účelom  ochrany majetku, verejného poriadku,  života a zdravia
fyzických osôb.

·        
Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce
opatrenia

·        
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na
vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania
našich služieb.

·        
Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo
využiť na priame marketingové účely

·        
Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi
predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných
služieb (ubytovacie alebo s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na vaše
otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.

Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe
osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä
v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb a  s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo,
ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v
súvislosti:

hcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti:

·        
so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb,

·        
marketingovými aktivitami.

Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú
upravené v ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.  Podľa tohto
ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na
adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä

·        
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

·        
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme spoločnosti najmä v rozsahu: 

identifikačné údaje spoločnosti,  identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva
osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo
rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti
poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany
ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje
sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie
krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,

·        
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala
jej osobné údaje na spracúvanie,

·        
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·        
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,

·        
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

·        
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,

·        
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou sa žiadosť považuje za
podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch
dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou. Dotknutá osoba má ďalej právo
pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije,
jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť
blízka osoba. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich
osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás
môžete kontaktovať na adrese:

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia, najmä Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, § 24, bod 1 Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 404/ 2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon o DPH č.
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, VZN hl. mesta SR Bratislavy č.
8/2016 o dani za ubytovanie

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je
možné riadne poskytnutie ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: viď. nižšie

Práva dotknutých osôb

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania z vyššie uvedených dôvodov, Prevádzkovateľ môže takéto
osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo
právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo
Slovenskej republiky. Iné spracúvanie môže Prevádzkovateľ vykonávať len na
základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ
informuje o tejto skutočnosti pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania
zrušené.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
pokiaľ je to technicky možné, bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto
osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá právnom základe:
súhlas so spracúvaním osobných údajov, zmluvné alebo predzmluvné vzťahy a ak sa
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie
podľa čl. 17 Nariadenia.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
Prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania
proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie
ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na
účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s
takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na
účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie (ak sa
vykonáva, čl. 22 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a
ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne
ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy
alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ak je
rozhodnutie povolené právom EÚ alebo Slovenskej republiky alebo založené na
výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 Nariadenia)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má
každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia)

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Odvolať súhlasu je možné rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený.

Odvolať súhlas je možné:

·        
zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, t.j. GARNI HOTELS s.r.o. Galvaniho
14/D, 821 01 Bratislava,  alebo

·        
telefonicky na tel. č.: 00421/42 432 59 33,  00421/903 622 292 alebo

·        
emailom na  riaditel@hotelgarni.sk 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná.

Obmedzenie poskytnutia informácii a práv dotknutej osoby (čl. 30 Zákona)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah
povinností a práv podľa podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6
až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29, ak je také obmedzenie
ustanovené s cieľom zaistiť:

·        
bezpečnosť Slovenskej republiky,

·        
obranu Slovenskej republiky,

·        
verejný poriadok,

·        
plnenie úloh na účely trestného konania,

·        
iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky,
najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného
záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných,
rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho
zabezpečenia,

·        
ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

·        
predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných
činnostiach,

·        
monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej
moci,

·        
ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,

·        
uplatnenie právneho nároku,

·        
hospodársku mobilizáciu.

Uplatnenie práv dotknutou osobou

Dotknutá
osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:

·        
zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, t.j. GARNI HOTELS s.r.o. Galvaniho
14/D, 821 01 Bratislava alebo  • telefonicky na tel. č.: 00421/42 432 59 33,  00421/903 622 292 alebo

  • emailom na  riaditel@hotelgarni.sk 

Ak si dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a
vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, alebo uplatní právo námietok
voči spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.

Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa
Nariadenia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o
ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O
predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca.

Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby
bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo
neprimerané, najmä pre opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže odmietnuť
konať.

Práva dotknutých osôb

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia všetkých povinností Prevádzkovateľa. Pri
spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou
o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má,
bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na poskytnutie
informácii, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie
(právo "na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
údajov, právo namietať, právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
a profilovanie (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo
odvolať súhlas so spracúvaním.

Právo na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k
týmto osobným údajom a tieto informácie:

·        
účel spracúvania,

·        
kategórie dotknutých osobných údajov,

·        
identifikácia príjemcu alebo o kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovia v tretích krajinách alebo o medzinárodné
organizácie (ak sú poskytované),

·        
doba uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej
určenie),

·        
právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať
spracúvanie osobných údajov,

·        
právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR

·        
zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

·        
existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

·        
primerané záruky týkajúce sa prenosu (v prípade ak sa údaje prenášajú do tretích krajín
alebo medzinárodnej organizácii)

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za
opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže
Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá
osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania
osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie/ právo "na zabudnutie" (čl. 17 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez
zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto
dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
dotknutá osoba namieta voči spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1
Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia, osobné údaje
sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Únie alebo práva Slovenskej republiky,
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia
Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia je
povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na
vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení,
aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov,
že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópiu alebo repliky.

Toto právo sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné pre:

·        
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

·        
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo
Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

·        
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

·        
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné,
že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie
cieľov takéhoto spracúvania alebo

·        
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,
pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

·        
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

·        
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiada obmedzenie ich použitia,

·        
Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

·        
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, príp. tretej strany,
a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej strany